کمیته علمی کنفرانس

1- دکتر هومن شیر محمدی

2-دکتر اصلان ناصری

3- دکتر علی رحیمی

4- دکتر سید علی کشاورز

5- دکتر سید حسین خضری

6- دکتر امیر حسین محمودی

7- دکتر نوروز حشمتی فر

8- دکتر علی اکبر مونسان

9- دکتر ناهید جمال زاده

10- دکتر پگاه خدابخشیان

11- دکتر امیر طاهری

12- دکتر مسعود رضوی

13- دکتر شریف عباسی