اعطای گواهینامه بین المللی موسسه IQS انگلستان
1398/07/08

به شرکت کنندگان در این کنگره  گواهینامه بین المللی موسسه IQS انگلستان ( که در وب سایت آن قابل استعلام می باشد،مطابق تصویر نمونه ) با مهر برجسته و هولوگرام اعطا خواهد شد.